Post Single Page

La descarbonització, el futur contra el canvi climàtic

D-Hub Òdena

En General Fecha

L’escalfament global del planeta, accentuat en els últims anys, ha provocat que institucions, empreses i ciutadania prengui consciència sobre l’amenaça que suposa l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i que busqui alternatives més sostenibles per revertir la situació. Aquí apareix la descarbonització com la solució de futur.

Què és la descarbonització?

La descarbonització és el procés de reducció de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera a conseqüència de l’activitat humana i de com produïm l’energia. L’objectiu final és aconseguir el que es coneix com “zero emissions netes”.

L’eina del canvi és passar de les fonts fòssils a les renovables a partir de l’electrificació. La substitució progressiva de les tecnologies que utilitzen combustibles fòssils per aquelles que utilitzen electricitat que només prové de fonts renovables.

Trucs per aconseguir la descarbonització

Els punts 7 i 13 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU fan referència a la necessitat de dur a terme accions pel clima i apostar per energia accessible i no contaminant.

Per aconseguir ser carbon neutral és necessari que es potenciïn polítiques que fomentin una economia baixa en carboni amb iniciatives que afavoreixin la innovació i el desenvolupament sostenible. Per això, cal primer la transició energètica i apostar per l’energia fotovoltaica, l’eòlica, l’hidrogen verd, o combustibles sostenibles com el sintètic o el biocombustible.

Trucs per ser carbon neutral:

  • Establir ajudes i suport al sector industrial per avançar en la transició energètica
  • Desenvolupar projectes d’I+D+i centrats en la creació de negocis de baix carboni.
  • Establir objectius quantitatius a curt, mig i llarg termini amb accions realistes i desenvolupar un full de ruta cap a la descarbonització.  
  • Fer una anàlisi exhaustiva de cada sector per veure l’escenari actual i quines mides es poden aplicar.
  • Potenciar un pla de rehabilitació d’edificis per reduir emissions i que estigui suportat per energies netes com la solar, la hidràulica, la eòlica o la geotèrmica.
  • Tenir en compte l’espectre complet de les emissions directes i indirectes.
  • Reduir tot tipus de gasos d’efecte hivernacle i no només el CO2. Anar amb ull amb les equivalències del GEI i anar amb molt de compte amb el metà.

L’Organització de les Nacions Unides va establir l’objectiu de ser carbon neutral l’any 2050. En aquesta línia, el D-hub Òdena està ideat per generar energia verda i no emetre diòxid de carboni, sent un campus verd i autosuficient.