Anoia Diari entrevista Pepe Singla sobre Can Morera

D-Hub Òdena

En General Fecha

Pepe Singla: “Les grans empreses interessades han fet auditories i volen els nostres terrenys, no altres ubicacions”.

Pots llegir l’entrevista íntegra aquí

De família igualadina, Pepe Singla és soci i responsable d’inversions d’ADEQUA Real Estate. És enginyer industrial especialitzat en estructures i construcció i té un màster en inversions immobiliàries a la CASS Business School de Londres. A través d’Adequa, prenen part en el procés participatiu del Pla Director Urbanístic d’Activitats Econòmiques de la Conca (PDUAECO), per postular l’opció dels terrenys de Can Morera, propietat de la seva família i que ara estan apartats de la planificació.

Per què el projecte ha donat tantes voltes? Quina és la situació actual? I per què s’insisteix en un projecte que la darrera planificació del PDUAECO ja no contempla a la zona Ferroviària Nord?

L’emplaçament de Can Morera, situat a la part dreta dins l’àmbit de la Plataforma Ferroviària Nord, suposa un terreny idoni per desenvolupar grans projectes, sigui per la possibilitat de fer una parcel·lació en gran format com per les mateixes característiques de serveis o infraestructures vigents. Això fa que sigui un sector molt adient per a múltiples usos i per això sempre ha estat i segueix sent d’interès com a principal sector estratègic dins el planejament vigent i territorial. Per això és cert que s’han plantejat múltiples coses, algunes per part de tercers i altres captades directament per nosaltres com a promotors. Des de fa quatre anys estem rebent propostes molts interessats de grans empreses industrials del sector de la fusta, l’automòbil, la mobilitat, la logística i fins i tot una cervesera.

Tot i això, apostem clarament pel sector tecnològic i ja ens han contactat algunes de les principals empreses tecnològiques per invertir al nostre terreny. Volem fer un projecte punter i d’alt valor afegit al nostre país i, encara que sigui a través de capital privat, desitgem aconseguir el compromís de les principals institucions públiques per capitalitzar en la transferència tecnològica i del coneixement als nostres ciutadans. No oblidem que a més de la generació de nous ingressos i de llocs de treball, la llei estableix la cessió pública corresponent a l’aprofitament mitjà, que en el nostre cas serà del 15% sobre el total i de forma totalment gratuïta. El sector de Can Morera continua dins el PDUAECO, però és cert que hi ha hagut certs interessos d’una minoria per dir el contrari. Per això hi ha una segona proposta que respon a l’interès d’alguns sectors que sempre són contraris a la realització de qualsevol projecte, sigui quin sigui. En aquest sentit no hem d’oblidar que estem parlant d’uns terrenys privats.

Quina relació hi ha amb l’agència ACCIÓ? No hauria de ser aquest organisme de la Generalitat el que impulsi les propostes?

Aquesta agència s’encarrega d’impulsar i fomentar les inversions a Catalunya, tot i que sovint els manquen emplaçaments idonis, principalment per una qüestió de dimensions o de l’estat de tramitació urbanística. Com a organisme de la Generalitat són grans coneixedors de les realitats del territori i, per tant, també dels seus atributs i mancances. Donades les bones condicions dels nostres terrenys, a través d’Acció hem rebut algunes empreses que han mostrat interès, però molts altres interessats han arribat per altres mitjans, principalment a través de la nostra empresa ADEQUA Real Estate. En qualsevol cas, ACCIÓ, com a ens públic, ha de vetllar perquè arribin empreses al nostre territori i facilitar la seva correcta implantació.

Ha influït el recent canvi de conseller (ara ho és Ramon Tremosa) en la relació amb la Generalitat?

No. La nostra empresa manté una bona relació amb les diverses conselleries de la Generalitat, tant amb el Departament d’Empresa i Coneixement, de qui depèn ACCIÓ, com amb Territori o Polítiques Digitals. De totes maneres, encara no hem coincidit amb el nou conseller Tremosa i per això ens agradaria poder concertar una trobada per conèixer-nos i presentar-li el projecte.

Quin paper tindria ADEQUA en el cas que s’hagués fet aquest polígon a Can Morera. Entendrien que s’hagués fet via expropiació, com han dit alguns polítics? S’han sentit abandonats per la MICOD o el Departament de TS pel fet d’haver exclòs Can Morera de l’alternativa prioritària?

Adequa exerciria el paper de promotora i gestora del desenvolupament com a promotora delegada, ja que els terrenys són de la família Singla. ADEQUA està portant tot el disseny del concepte a desenvolupar, amb les autoritats públiques i diferents entitats, així com les relacions amb les empreses interessades i els diversos industrials que participaran. Un cop creat el campus, aquest estarà integrat per diverses empreses del sector data i tecnològic, formant un nou ecosistema enfocat en la indústria 4.0.
La finca de Can Morera és privada, però no hem rebut cap proposta d’expropiació. Insistim que cal esperar a la finalització del pla director, especialment ara que hi ha emplaçaments que s’han autodescartat com Can Titó.

D’altra banda, cap dels altres emplaçaments pot garantir una oferta de sòl de gran format com la de Can Morera i tampoc sabem que existeixin propostes d’empreses del sector tecnològic interessades en els altres emplaçaments. Nosaltres estem tranquils perquè sabem que tècnicament som l’emplaçament més viable i que garanteix el canvi de model obsolet dels polígons actuals. Si no es fa, serà per altres qüestions. Ara bé, el nostre objectiu avui en dia continua sent poder arribar a un consens amb tothom. De totes maneres defensarem els interessos i els drets legítims de la família si es demostra que hem rebut un tracte desigual o injust com a resultat de tot el procés actual.

En el darrer procés electoral d’Òdena va resultar decisiu, per al resultat dels comicis, el posicionament de la gent de l’Espelt, pròxima a Can Morera, que es va inclinar per les dues opcions que no contemplaven noves instal·lacions.

Imagino que per aquestes opcions es refereix a ocupar polígons existents i no fer-ne més de nous. Això que sembla coherent només té sentit si haguéssim rebut l’interès de petites empreses per instal·lar-se aquí, però no és el cas. A més, en els últims anys ha quedat demostrat que aquest és un model que no funciona. Només cal veure com hi ha multitud de naus industrials o de polígons, com el de Montbui, que són buits i segueixen sense ocupar-se. El comú denominador en ambdós casos és que es tracta de peces petites, fet que té una lògica si ens fixem que l’Anoia té un PIB industrial superior a la resta de Catalunya amb unes de les indústries més antigues del país i, precisament per això, tenim un producte industrial obsolet. Fer el mateix de sempre no farà que millorem la situació de la Conca i sembla mentida que alguns vulguin negar l’evidència de les dades. Sap la gent que a la Conca no tenim ni un sol solar de 50.000 metres quadrats?

El barri de l’Espelt era proper a la delimitació inicial de la Plataforma Ferroviària i puc arribar a entendre la seva preocupació. Dit això, la finca de Can Morera queda molt allunyada del barri i tampoc no entenem quines alternatives veurien bé, ja que sembla que mai s’acontentin. El problema fonamental és que determinats barris han rebut molt poca informació, i la que han tingut ha estat pretesament esbiaixada. Malgrat això, la veritat sempre s’acaba imposant i som optimistes amb la gent de l’Espelt. En tot cas, hauríem de repensar tots plegats si és positiu oposar-se sistemàticament a qualsevol projecte que es presenti. Vull tornar a recordar que els terrenys de Can Morera són privats i, a més, tampoc hem sentit quines propostes optimitzen l’ús del sòl. Per experiència pròpia ja sabem que no es tracta d’una qüestió agrícola, per tant som tot oïdes. Ara bé, si algú té una nau o un local i una idea de negoci, és normal que li diguin si ha de muntar una perruqueria o una carnisseria?

Quins usos té ara la finca de Can Morera? En ser una zona del sector primari (pel que es veu, hi ha cria de poltres), no han plantejat continuar amb aquesta activitat que genera productes de proximitat? Què fa que s’aposti per la seva transformació?

L’ús de la finca és agrícola i segurament devem ser alguns dels que cultivem i explotem més hectàrees dins la Conca, almenys en aquesta zona. La finca, agrícolament parlant, és pobra. Dit això, estem totalment a favor de la generació de productes de proximitat i s’han de prioritzar sempre que es pugui, però també cal analitzar quin és el millor ús del sòl per generar riquesa i llocs de treball de qualitat. Preguntem-nos a quanta gent dóna feina la finca avui en dia i quants llocs de treball es generarien si instal·lem el hub tecnològic.

Diverses vegades s’ha parlat d’empreses interessades a ubicar-se en aquesta part d’Òdena. Quines són? Com es fa aquest contacte amb les empreses? Hi intervé algun agent de l’administració?

En el nostre cas hi ha hagut bastants empreses interessades, que han arribat a través de diversos canals i majoritàriament tenim un contacte directe amb totes elles. Només intervenen agents de l’administració quan aquests han estat el canal d’entrada, per exemple en el cas d’ACCIÓ. Amb relació al nom de les empreses, em remeto als noms que vàrem fer públic anteriorment. No puc dir gaire més perquè en molts casos hem hagut de signar acords de confidencialitat. Dit això, ara com ara puc assegurar que pels nostres terrenys han passat Google o Tesla, tot i que malauradament aquesta última va acabar triant marxar a Alemanya. Ara tenim contacte i estem treballant amb empreses nacionals i internacionals de primer nivell, però per implantar-se necessiten seguretat jurídica. De fet, primer s’han de donar les condicions perquè aquestes empreses puguin venir, i pot ser que vinguin si després el clima és favorable, però mai al revés. Per fer un hotel es busquen primers els clients o es fa l’hotel abans?

L’Ajuntament d’Òdena ha assenyalat que no ha tingut cap proposta amb noms per part de la Generalitat. Han parlat amb la batllessa? I davant el “no” d’Òdena, es plantegen actuar com a promotors en una zona de la comarca on hi hagi més consens?

Ens consta que tenen informació sobre l’interès d’empreses, entre altres coses perquè els ho hem dit nosaltres. Nosaltres no pretenem fer perdre el temps a ningú, però tampoc el volem perdre nosaltres. Si se’ns requereix per aportar evidències d’aquestes empreses interessades, ja saben que les tenim. Esperem que hi hagi voluntat ferma de portar a aquestes empreses al territori, però el problema sempre es dóna quan es planteja ubicar-les a Can Morera, malgrat que totes aquestes empreses s’interessin exclusivament pels nostres terrenys i no pels altres. En tot cas, el “no” d’Òdena és recent, ja que prèviament hi ha hagut set ajuntaments a favor. Tot i això encara hi ha una majoria a favor que també està fallant a molts més electors. La realitat és que algunes de les empreses interessades ja han fet les auditories tècniques pertinents dels nostres terrenys i sabem que no poden anar a altres llocs de la comarca. Si Can Morera no tira endavant li garanteixo que cap d’aquestes companyies vindrà a la Conca. El més probable és que s’ubiquin a una altra banda, molt probablement fora de Catalunya, perquè el problema dels grans emplaçaments és generalitzat. Ara bé, no deixa de ser paradoxal que alguns no vulguin fer cas a les empreses interessades a venir tot i la situació urbanística dels nostres terrenys.

Quina tipologia d’instal·lacions significaria el D-Hub? Quants llocs de treball podria aportar?

El D-hub Òdena és projecte tecnològic que aposta per la digitalització amb un campus enfocat a l’anomenada indústria 4.0. Les instal·lacions són molt més atractives que els habituals polígons industrials i es vol promoure sobre els principis de l’economia circular. Al campus hi haurà lloc per grans empreses tecnològiques i algun centre de desenvolupament i recerca punter, però també hi haurà espai per a altres empreses de sectors molt dependents de la capacitat computacional, com la biotecnologia, la mobilitat, el gaming, les criptomonedes o el sector farmacèutic, entre molts d’altres. L’objectiu és crear un ecosistema pioner en aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. Els llocs de treball oferts pel campus dependran de l’evolució i fases d’aquest, així com del nombre d’empreses finals que s’implantin, però basant-nos en xifres d’algunes de les empreses interessades podem estar parlant d’unes 1.000. El campus volem que estigui alimentat per energies renovables i que sigui un exemple de comunitat energètica independent.
Les possibilitats de desenvolupar amb èxit un projecte així amb la indústria i els professionals que tenim aquí a Catalunya és inigualable, però també sabem que hi ha altres comunitats com Madrid o Aragó que ens fan competència deslleial, tot i no tenir els atributs que tenim aquí.

La finca ha estat objecte d’una polèmica molt llarga i s’assenyala per part d’Unió de Pagesos i Per la Conca que hi ha una intenció especulativa en uns terrenys eminentment rurals. Han parlat amb aquests actors? Quina és la posició d’ADEQUA?

Podem assegurar que no hi ha tenim cap intenció especulativa. Estem tan convençuts del projecte que volem fer que si cal estaríem disposats a renunciar a la reclassificació dels terrenys si passat un temps no fóssim capaços d’aterrar cap de les empreses que fins ara ens han mostrat el seu interès. El més important és que avui encara les tenim, però hem de ser diligents i evitar que acabin marxant a altres comunitats o països que siguin més àgils. Des d’ADEQUA no tenim cap problema en parlar amb ningú i ens agrada escoltar altres opinions, sempre que se’ns tingui en compte. Si hi ha voluntat sempre podrem trobar les vies per entendre’ns.

Com a empresa promotora, han estudiat parcel·les alternatives? Quines? Per què no s’estudien altres llocs de l’Anoia més accessibles i on la connexió ferroviària seria més senzilla?

No n’hem estudiat cap altra parcel·la. Reitero que la situació i les característiques del nostre terreny són magnifiques i així ens ho han demostrat la valoració tan favorable que han fet les empreses interessades. Vull aclarir que els terrenys són perfectament accessibles i econòmicament més viable que altres emplaçaments que s’han plantejat. Actualment tenim una carretera d’accés, dues línies d’alta tensió i aigua, i tot a peu de finca. A més el projecte el volem fer a dins de casa nostra. A qui molestem?
En referència a la connexió ferroviària vull remarcar que pel projecte actual no necessitem cap tren de mercaderies perquè la indústria que volem portar no genera transport de cap mena, ni residus, ni soroll. Dit això, creiem que en cap cas hauríem de renunciar a l’eix ferroviari, ja que està vinculat al projecte ferroviari de les persones i a més pot ser un actiu de futur per a la Conca. De forma anàloga, pensem que l’Aeròdrom és un actiu latent del territori que cal preservar, ja que és una riquesa respecte a altres regions.

Una empresa del sector immobiliari com Adequa, quina valoració fa del deteriorament de molts pisos buits en municipis de la Conca d’Òdena. Com a professionals, quina mena de política afavoriria la recuperació d’aquests habitatges?

En alguns aspectes el mercat residencial és similar a l’industrial. El fet que hi hagi pisos buits en mal estat és un indicatiu que no hi ha equilibri entre l’oferta de pisos adients i la demanda de la població. Els preus de venda per un possible promotor són baixos i en moltes zones fan inviable cap nova promoció perquè no es justifiquen els costos. Malgrat això hi ha sectors en el que no hi ha suficient oferta, com per exemple en pisos de lloguer, on clarament cal fer-ne més. Una política clara que afavoriria el mercat residencial i també el comerç local seria sens dubte donar suport a un projecte com el nostre o el de qualsevol gran indústria que irradiaria riquesa i aportaria coneixement i oportunitats pels nostres joves.